Bugun...SELÇUKLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU
Tarih: 19-09-2017 12:00:00 + -


Konya Ticaret Odası seçimleri ile ilgili Selçuklu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı duyurusu.

facebook-paylas
Tarih: 19-09-2017 12:00

SELÇUKLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU

KONYA TİCARET ODASI SEÇİMLERİ  İLE İLGİLİ
SELÇUKLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU   BAŞKANLIĞI   DUYURUSU

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, Konya Ticaret Odası organ seçimleri ile ilgili olarak, Başkanlığımıza 3 nüsha halinde Tevdii edilen meslek gruplarına göre hazırlanmış seçme ve seçilme hakkını haiz oda üyeleri listesi Başkanlığımızca incelenmiş olup, Konya Ticaret Odası organ seçimlerine ait hususlar aşağıda gösterilmiştir.

Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri asil ve yedek üyeleri ile Oda Meclisi asil ve yedek üyeleri seçimi 07/10/2017 Cumartesi günü Konya Ticaret Odası TUYAP  Uluslararası Fuar Merkezi’nde 09:30 ile 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkını haiz olan üyelerin meslek gruplarına göre hazırlanan listeleri 18 - 19 - 20 Eylül 2017 tarihlerinde 3 (üç) iş günü süreyle Konya Ticaret Odası Binasının giriş katında ilan panosunda asılı bulundurulacak,  20 Eylül 2017 günü saat 17:00’da askıdan indirilecektir.

Odanın 70 Meslek Grubu mevcuttur. Bu meslek gruplarından 150-400 üyesi bulunan meslek grupları 5, 401–1000 üyesi bulunan meslek grupları 7, 1001-2500 üyesi bulunan meslek grupları 9, 2501 ve daha fazla üyesi bulunan meslek grupları 11'er kişilik meslek komitesi üyesi seçerler. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereği aynı gün, meslek komitesi asil üyeleri  arasından, meslek komitesi beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilecektir.  Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Oy pusulalarında asil ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir.

Meslek komitesi üyeleri ve meclis üyeleri için birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Meclis üyeliğine aday üyeler, birleşik oy pusulasında meslek komitesi asil üyelerinin karşısına (meclis üyesi asil) (meclis üyesi yedek) şeklinde yazılacaktır. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi,  genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip  olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini veya  Ticaret Sicil Müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Gerek imza sirküleriyle gerekse yetki belgeleriyle oy kullanacak temsilcilerin; oy kullanmak üzere sandık kurullarına ibraz edecekleri iş bu belgelerde T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunludur. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilecektir.  Ticaret Sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan günde dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Oy kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanırken resmi kurumlarca verilmiş, üzerinde T.C. Kimlik numarası mevcut kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara, yukarıda belirtilen şekilde düzenlenmiş birleşik oy pusulalarının konulması suretiyle kullanılır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar  Kanunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ  Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, vergi mükellefiyeti bulunmayan oda üyelerinin yapılacak seçimlerde oy kullanmaları mümkün değildir. Ayrıca oy kullanacak gerçek kişilerin listede T.C. Kimlik numaralarının yazılı olmasının zorunlu olması hususundaki Yüksek  Seçim Kurulunun 16/05/2012 tarih ve 262 K sayılı kararı ve 5490 sayılı kanunun  47. Maddesi ve geçici 1. Maddesi gereğince T.C. kimlik numarası bulunmayan veya hatalı bulunan oda üyelerinin de yapılacak seçimlerde oy kullanmaları mümkün değildir. Askıya çıkartılacak seçmen listelerinde vergi numarası bulunmayan oda üyeleri yer almayacaktır.  Bu itibarla bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi sicil numaraları tespit olunamamış vergi mükellefi oda üyelerinin 3 günlük ilan süresi içinde vergi mükellefi olduklarını tevsik edici bir belge ile Başkanlığımıza müracaatla, bağlı oldukları vergi  dairesi ve vergi sicil numaralarını seçim listelerine yazdırmaları gerekmektedir. Ayrıca  T.C. Kimlik numaraları bulunmayan veya yanlış bulunan gerçek kişilerin yine 3 (üç) günlük ilan süresi içinde doğru T.C. Kimlik numaralarını tevsik edici bir belge ile Başkanlığımıza müracaatla doğru T.C. Kimlik numaralarını seçim listelerine yazdırmaları gerekmektedir.

Keyfiyet ilgililere ilan olunur.
 

Konya Ticaret Odası Meslek Gruplarına Göre Seçilecek Üye Adedi
  Seçilecek Meslek Komite Üyesi Adedi Seçilecek Meclis Üyesi Adedi
1.MESLEK GRUBU 5 2
2.MESLEK GRUBU 5 2
3.MESLEK GRUBU 5 2
4.MESLEK GRUBU 5 2
5.MESLEK GRUBU 5 2
6.MESLEK GRUBU 5 2
7.MESLEK GRUBU 5 2
8.MESLEK GRUBU 5 2
9.MESLEK GRUBU 7 3
10.MESLEK GRUBU 5 2
11.MESLEK GRUBU 5 2
12.MESLEK GRUBU 5 2
13.MESLEK GRUBU 5 2
14.MESLEK GRUBU 5 2
15.MESLEK GRUBU 5 2
16.MESLEK GRUBU 5 2
17.MESLEK GRUBU 5 2
18.MESLEK GRUBU 5 2
19.MESLEK GRUBU 5 2
20.MESLEK GRUBU 5 2
21.MESLEK GRUBU 5 2
22.MESLEK GRUBU 5 2
23.MESLEK GRUBU 5 2
24.MESLEK GRUBU 5 2
25.MESLEK GRUBU 5 2
26.MESLEK GRUBU 5 2
27.MESLEK GRUBU 5 2
28.MESLEK GRUBU 5 2
29.MESLEK GRUBU 5 2
30.MESLEK GRUBU 5 2
31.MESLEK GRUBU 5 2
32.MESLEK GRUBU 5 2
33.MESLEK GRUBU 5 2
34.MESLEK GRUBU 5 2
35.MESLEK GRUBU 5 2
36.MESLEK GRUBU 5 2
37.MESLEK GRUBU 5 2
38.MESLEK GRUBU 5 2
39.MESLEK GRUBU 5 2
40.MESLEK GRUBU 5 2
41.MESLEK GRUBU 5 2
42.MESLEK GRUBU 5 2
43.MESLEK GRUBU 9 4
44.MESLEK GRUBU 5 2
45.MESLEK GRUBU 5 2
46.MESLEK GRUBU 5 2
47.MESLEK GRUBU 5 2
48.MESLEK GRUBU 5 2
49.MESLEK GRUBU 5 2
50.MESLEK GRUBU 5 2
51.MESLEK GRUBU 5 2
52.MESLEK GRUBU 5 2
53.MESLEK GRUBU 5 2
54.MESLEK GRUBU 5 2
55.MESLEK GRUBU 5 2
56.MESLEK GRUBU 7 3
57.MESLEK GRUBU 7 3
58.MESLEK GRUBU 5 2
59.MESLEK GRUBU 5 2
60.MESLEK GRUBU 5 2
61.MESLEK GRUBU 5 2
62.MESLEK GRUBU 5 2
63.MESLEK GRUBU 5 2
64.MESLEK GRUBU 7 3
65.MESLEK GRUBU 5 2
66.MESLEK GRUBU 5 2
67.MESLEK GRUBU 5 2
68.MESLEK GRUBU 5 2
69.MESLEK GRUBU 5 2
70.MESLEK GRUBU 5 2
TOPLAM  362

146

 

1. Meslek Komitesi için tıklayınız.
2. Meslek Komitesi için tıklayınız.
3. Meslek Komitesi için tıklayınız.
4. Meslek Komitesi için tıklayınız.
5. Meslek Komitesi için tıklayınız.
6. Meslek Komitesi için tıklayınız.
7. Meslek Komitesi için tıklayınız.
8. Meslek Komitesi için tıklayınız.
9. Meslek Komitesi için tıklayınız.
10. Meslek Komitesi için tıklayınız.
11. Meslek Komitesi için tıklayınız.
12. Meslek Komitesi için tıklayınız.
13. Meslek Komitesi için tıklayınız.
14. Meslek Komitesi için tıklayınız.
15. Meslek Komitesi için tıklayınız.
16. Meslek Komitesi için tıklayınız.
17. Meslek Komitesi için tıklayınız.
18. Meslek Komitesi için tıklayınız.
19. Meslek Komitesi için tıklayınız.
20. Meslek Komitesi için tıklayınız.
21. Meslek Komitesi için tıklayınız.
22. Meslek Komitesi için tıklayınız.
23. Meslek Komitesi için tıklayınız.
24. Meslek Komitesi için tıklayınız.
25. Meslek Komitesi için tıklayınız.
26. Meslek Komitesi için tıklayınız.
27. Meslek Komitesi için tıklayınız.
28. Meslek Komitesi için tıklayınız.
29. Meslek Komitesi için tıklayınız.
30. Meslek Komitesi için tıklayınız.
31. Meslek Komitesi için tıklayınız.
32. Meslek Komitesi için tıklayınız.
33. Meslek Komitesi için tıklayınız.
34. Meslek Komitesi için tıklayınız.
35. Meslek Komitesi için tıklayınız.
36. Meslek Komitesi için tıklayınız.
37. Meslek Komitesi için tıklayınız.
38. Meslek Komitesi için tıklayınız.
39. Meslek Komitesi için tıklayınız.
40. Meslek Komitesi için tıklayınız.
41. Meslek Komitesi için tıklayınız.
42. Meslek Komitesi için tıklayınız.
43. Meslek Komitesi için tıklayınız.
44. Meslek Komitesi için tıklayınız.
45. Meslek Komitesi için tıklayınız.
46. Meslek Komitesi için tıklayınız.
47. Meslek Komitesi için tıklayınız.
48. Meslek Komitesi için tıklayınız.
49. Meslek Komitesi için tıklayınız.
50. Meslek Komitesi için tıklayınız.
51. Meslek Komitesi için tıklayınız.
52. Meslek Komitesi için tıklayınız.
53. Meslek Komitesi için tıklayınız.
54. Meslek Komitesi için tıklayınız.
55. Meslek Komitesi için tıklayınız.
56. Meslek Komitesi için tıklayınız.
57. Meslek Komitesi için tıklayınız.
58. Meslek Komitesi için tıklayınız.
59. Meslek Komitesi için tıklayınız.
60. Meslek Komitesi için tıklayınız.
61. Meslek Komitesi için tıklayınız.
62. Meslek Komitesi için tıklayınız.
63. Meslek Komitesi için tıklayınız.
64. Meslek Komitesi için tıklayınız.
65. Meslek Komitesi için tıklayınız.
66. Meslek Komitesi için tıklayınız.
67. Meslek Komitesi için tıklayınız.
68. Meslek Komitesi için tıklayınız.
69. Meslek Komitesi için tıklayınız.
70. Meslek Komitesi için tıklayınız.Kaynak: www.kto.org.tr

Bu haber 33584 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KONYA Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Bebişler
 2. Yurdum İnsanı
 3. FANTASTİK
 4. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • 15 Temmuz Özel Fetö Terör Örgütü Eğitim Yapılanması
  15 Temmuz Özel Fetö Terör Örgütü Eğitim Yapılanması
 • SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE DİKKAT!
  SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE DİKKAT!
 • Türk usulü başarı yolları.
  Türk usulü başarı yolları.
 • Rol Gerçeğe mi Dönüyor? Dizilerdeki Şiddet
  Rol Gerçeğe mi Dönüyor? Dizilerdeki Şiddet
 • Konya Meram’dayız..
  Konya Meram’dayız..
 • AK Partili Külünk Yerlilik ve millilik büyük tehdit altında Eğitim
  AK Partili Külünk Yerlilik ve millilik büyük tehdit altında Eğitim
 1. 15 Temmuz Özel Fetö Terör Örgütü Eğitim Yapılanması
 2. SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE DİKKAT!
 3. Türk usulü başarı yolları.
 4. Rol Gerçeğe mi Dönüyor? Dizilerdeki Şiddet
 5. Konya Meram’dayız..
 6. AK Partili Külünk Yerlilik ve millilik büyük tehdit altında Eğitim
VİDEO GALERİ
YUKARI